serv2

Fiscal

La nostra àrea fiscal ofereix un complert assessorament tributari  tant a societats com a persones físiques, dins de la més estricta legalitat. A través d’un estudi previ realitzat per especialistes, es dissenya una planificació fiscal adequada  a l’activitat i dimensió de l’empresa i en tot cas a les circumstàncies personals dels particulars.

Les declaracions anteriors, presentades per l’empresa, són sotmeses a una minuciosa anàlisi, que en molts casos permet descobrir errors i incoherències, i estableix els fonaments per a construir una política fiscal sostenible i realista per a la seva empresa.

El nostre departament tributari incorpora a professionals d’àmplia experiència en tots els àmbits del dret tributari i, especialment, en:

  • Fiscalitat general, tant nacional com a internacional, prioritzant tots aquells aspectes que els nostres clients poguessin precisar.
  • L’assessorament i disseny d’operacions de reestructuració empresarial i processos de compra de societats (due dilligences).
  • Assessorament i disseny de les polítiques retributives a empleats.
  • Assessorament en les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, representant-los davant els òrgans de gestió tributària, inspecció i recaptació, i defensant els seus interessos tant en inspeccions fiscals com en els procediments administratius i judicials.

El departament fiscal treballa coordinadament amb la resta dels departaments del Despatx per garantir  que els nostres clients rebin un assessorament integral a la planificació i execució dels seus negocis.

Enviar un missatge

Si necessita més informació sobre els nostres serveis contacti amb nosaltres.

Enviar